Ankara Topraklama Ölçümü

Ankara Topraklama Ölçümü

Topraklama Raporu Nasıl Alınır?

    Ankara topraklama ölçümü, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik Mühendisleri EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler. Bünyesinde SMM belgeli Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler bu ölçümleri kendileri yaptırabileceği gibi o yıl için geçerli Serbest Müşavir Mühendis(SMM)’lerden hizmet alabilir veya Elektrik Mühendisleri Mühendisleri Odası’ndan talepte bulunabilirler. Ancak bazı durumlarda çeşitli kamu kurumları bu ölçümlerin kurum dışından mühendisler tarafından yapılmasını talep edebilirler.

Ankara topraklama raporu veren firmalar arasında biz, Loft Enerji olarak en kaliteli hizmeti sizlere sunmak üzere buradayız.

Ankara topraklama ölçümü konusunda da Loft Enerji sizlere yardımcı olmak için hazırdır.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme:
Yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.

Yapılacak kontroller
– Gözle muayene,
– Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Toprak özdirencinin ölçülmesi,
– Topraklama direncinin ölçülmesi,
– Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
– Çevrim empedansının kontrolu,
– Hata akımı koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollarda Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
Bir yüksek gerilim topraklama tesisinde yapılacak topraklama dirençlerinin ölçülmesine ve binalara ilişkin topraklama tesislerinin denetimine ilişkin bir fikir vermek üzere, aşağıda iki adet form verilmiş olup topraklama tesisini denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar geliştirip kullanabilirler.

Topraklama Direnç Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Topraklama direnci voltmetre ampermetre metodu denilen yöntemle ölçülür. Potansiyel düşümü metodu olarak da adlandırılır. Bir güç kaynağının ürettiği uygun değerde ki akımın toprağa 1 elektrodla verilip tekrar başka bir elektrodla devreyi tamamlaması sağlanırken bu 2 elektrodun arasındaki mesafenin arasında bir nokta ile direnci ölçülmek istenen elektrodun arasındaki potansiyel fark voltmetre yardımı ile okunur. Toprağa verilen akımımın da bir ampermetre ile değeri okunursa eldeki değerlerden ohm kanunu gereği:
R=V/I den bir direnç değeri hesaplanır.
Elektronik cihazlarda bu işlemler artık tek bir tuşa basınca yapılmakta ve sonuç cihazın ekranın da görülmektedir.
Bu ölçümlerde gözlenen sonuçların doğruluğunu etkileyen bir çok faktör vardır.Bunların en önemlisi akım ve gerilim elektrodlarının pozisyonudur. Akım elektrodu test akımını toprağa vermek için kullanılan elektrod olup C harfi ile gösterilir C harfi İngilizce current(Akım.) kelimesinin baş harfidir. E elektrodu ise test edilecek elektroda bağlı toprağa verilen akımı toplayan akım elektrodudur.Earth kelimesinin baş harfidir. Ölçüm sırasında E ve C elektrotları arasında ise P harfi ile gösterilen potansiyel veya gerilim elektrodu bulunur. Toprak özgül direncini ölçebilmek için 4 terminalli cihazlarda bu harfler C1,C2, P1, P2 olarak da yer alabilir. C2 ve P2 topraklama direnci ölçümlerinde birleştirilerek E terminali yerine geçer diğer terminaller ise yine gerilim ve akım elektrodu olarak kullanılır.direnç ölçümü yapılabildiği gibi bu iki terminal birleşik olarak E harfi ile de tek terminal olarak cihazlarda bulunabilir.

Şekilde ki güç kaynağının frekansı 50 Hz. veya katları olmayan akım üreten bir kaynaktır.

Sağlıklı ölçüm için Etkili direnç alanlarının birbiri ile etkileşimi çok önemlidir. Örnek olarak bir çubuk elektrodun etrafında oluştuğu varsayılan direnç kabukları teorik olarak hesap edilirse etkili direnç yarıçapı elektrod boyunun % de si olarak, %110, bir başka çalışmada ise %350 olarak verilir. Bu mesafede ki direnç toplam dirençin % 95 i olarak hesaplanır. Kritik veya etkili direnç bölgesi denilen bu alanlar elektrodların toprağa yerleştirilmesinde, ölçülmesinde birbirlerini etkilememelidir.